Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


10 - = 8
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Rugăciuni ce se rostesc la Rusalii

 
Rugăciuni ce se rostesc la Rusalii
  • 04 Iun 2023
  • 774

Preacurate, neîntinate, Cel ce eşti fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea, neschimbat, neîntrecut, nemăsurat şi fără de răutate, Doamne; Care singur ai nemurire, Cel ce locuieşti întru lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele zidite într-însele; Care mai înainte de cerere plineşti tuturor cererile; Ţie ne rugăm şi pe Tine Te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Tatăl Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos, Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, şi s-a întrupat din Spiritul Sfânt şi din Maria cea pururea Fecioară şi mărită Maica lui Dumnezeu; Care, mai întâi în cuvinte învăţând, iar mai pe urmă şi cu fapte arătând, când a răbdat patima Sa cea mântuitoare, ne-a învăţat pe noi, umiliţii şi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, să aducem Ţie rugăciuni, cu capetele şi cu genunchii plecaţi, pentru păcatele noastre şi pentru neştiinţele poporului. Însuţi, mult Îndurate şi Iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi Te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta a Cincizecimii, în care, după ce s-a înălţat Domnul nostru Isus Cristos la ceruri şi a şezut de-a dreapta Ta, a lui Dumnezeu şi Tatăl, a trimis pe Sfântul Spirit peste sfinţii Săi Învăţăcei şi Apostoli, Care s-a şi aşezat peste fiecare dintr-înşii, şi s-au umplut toţi de darul Lui cel neîmpuţinat, şi au grăit în alte limbi măreţiile Tale şi au proorocit. Deci, auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm Ţie, şi adu-Ţi aminte de noi, umiliţii şi osândiţii, şi alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijloceşti pentru noi. Primeşte-ne pe noi, cei ce cădem înaintea Ta şi strigăm: Greşit-am! Înaintea Ta suntem puşi din pântecele maicii noastre; Dumnezeul nostru Tu eşti. Dar. Pentru că s-au împuţinat întru deşertăciune zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău, şi suntem lipsiţi de toată apărarea. Însă nădăjduind spre îndurările Tale, strigăm Ţie: păcatele tinereţelor noastre şi ale neştiinţei nu le pomeni, şi de cele ascunse ale noastre ne curăţeşte. Nu ne lepăda în vremea bătrâneţilor; când scade tăria noastră nu ne părăsi. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învredniceşte-ne să ne întoarcem la Tine şi caută spre noi cu blândeţe şi cu har. Cumpăneşte fărădelegile noastre cu îndurările Tale; pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulţimii păcatelor noastre. Caută din înălţimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine multă îndurare. Cercetează-ne cu bunătatea Ta; mântuieşte-ne de tirania diavolului; întăreşte viaţa noastră cu legile Tale cele sfinte şi sfinţite. Înger păzitor credincios pune poporului Tău; pe noi, pe toţi, ne adună întru împărăţia Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine; iartă-le lor şi nouă păcatele; curăţeşte-ne cu lucrarea Sfântului Tău Spirit; nimiceşte uneltirile vrăjmaşului cele ce sunt asupra noastră.

 

Altă rugăciune:

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dat pacea Ta oamenilor, şi darul Preasfântului Spirit, încă fiind cu noi întru viaţa aceasta, L-ai dat pururea celor credincioşi spre moştenire neînstrăinată, iar astăzi, mai arătat, ai trimis acest dar Învăţăceilor şi Apostolilor Tăi, şi buzele lor cu limbi de foc le-ai întărit, prin care tot neamul omenesc întru a sa limbă şi întru auzul urechii luând cunoştinţă de Dumnezeu, cu lumina Spiritului ne-am luminat, şi dintru înşelăciune ca dintru întuneric ne-am mutat, şi cu împărţirea limbilor celor de foc înţelegătoare şi cu lucrare mai presus de fire ne-am învăţat a crede în Tine, şi pe Tine Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Spirit, întru o Dumnezeire şi o Putere şi o Tărie a Te cuvânta ne-am luminat; Tu, dar, Cel ce eşti strălucirea Tatălui, chipul fiinţei şi al firii Lui, Cel neschimbat şi nemutat, Izvorule al înţelepciunii şi al darului, deschide-mi şi mie păcătosului buzele şi mă învaţă cum se cuvine şi pentru ce trebuie să mă rog. Că Tu eşti Cel ce ştii mulţimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea Ta va învinge mulţimea acestora; că, iată, cu frică stăm înaintea Ta, punând deznădăjduirea sufletului meu întru adâncul milei Tale. Îndreptează viaţa mea, Cel ce îndreptezi toată  făptura cu cuvântul şi cu puterea cea negrăită a înţelepciunii. Cel ce eşti liman lin celor înviforaţi, şi-mi arată calea pe care voi merge. Dă gândurilor mele Spiritul înţelepciunii Tale; Spiritul înţelegerii dărueşte-L nepriceperii mele; cu Spiritul temerii de Tine adumbreşte faptele mele, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele şi cu Spiritul Cel stăpânitor întăreşte alunecarea cugetului meu. Ca în toate zilele, fiind îndreptat, spre cele de folos, cu Spiritul Tău Cel bun, să mă învrednicesc a împlini poruncile Tale, şi pururea să-mi aduc aminte de preamărită venirea Ta, care va cerceta faptele noastre; şi să nu mă treci cu vederea, ca să mă înşel cu plăcerile cele stricăcioase ale lumii acesteia, ci mă întăreşte, să doresc îndulcirea din visteriile Tale, ce vor să fie, că Tu ai zis, Stăpâne, ca oricâte ar cere cineva întru numele Tău, negreşit va lua, de la Dumnezeu, Părintele Tău, Cel împreună veşnic cu Tine. Pentru aceasta, şi eu, păcătosul, întru venirea Sfântului Tău Spirit, mă rog bunătăţii Tale: Câte am cerut să mi le dai spre mântuire. Aşa, Doamne, Cel ce eşti bogat dătător de toată  facerea de bine şi bun dăruitor, Tu, Cel ce  dai din belşug cele ce cerem, că Tu eşti îndurător,  milostiv, Care Te-ai făcut părtaş fără de păcat trupului nostru, şi către cei ce-şi pleacă genunchii înaintea Ta, te pleci cu iubire şi milostivire, curăţind păcatelor noastre. Dă, dar, Doamne, poporului Tău îndurările Tale; auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău; sfinţeşte-ne cu puterea dreptei Tale celei mântuitoare; acoperă-ne cu acoperământul aripilor Tale; nu trece cu vederea făptura mâinilor Tale. Ţie Unuia am păcătuit, dar Ţie Unuia şi slujim. Nu ştim să ne închinăm la vreun dumnezeu străin, nici să tindem mâinile noastre, Stăpâne, la alt dumnezeu. Iartă-ne nouă greşelile, şi primind rugăciunile noastre cele cu plecare de genunchi, tinde-ne nouă tuturor mână de ajutor. Primeşte rugăciunea tuturor, ca o tămâie bineprimită, ce se înalţă înaintea împărăţiei Tale celei preabune.